Rugăciunile începătoare: Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori). Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă…, și acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău.
Tropar:
Din izvorul Tău cel nesecat, Ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită, îmi dăruieşti mie, izvorând pururea curgerile Harului Tău mai presus de cuvânt, căci ca Ceea ce L-ai născut mai presus de cuvânt pe Cuvântul, Te rog să mă rourezi cu darul Tău, ca să grăiesc Ţie: Bucură-Te Apă Izbăvitoare!
Condac 1
Pe Tine, fântână pururea curgătoare şi de viaţă dătătoare, pe Tine, Izvorule Dumnezeiesc ce izvorăşti apele darului, cu un glas Te lăudăm că izvorăşti tămăduiri în toate zilele. Cu dragoste şi cu credinţă să scoatem apă şi să ne rugăm să ne rourezi cu darul Tău, ca plini de mulţumire să strigăm: BucurăTe Fecioară Născătoare de Dumnezeu, eşti Izvor de Viaţă dătător!
Icos 1
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Care fără de prihană L-ai născut pe Fiul Lui Dumnezeu, deschide-ne gura să Te slăvim, strigând către Tine:
Bucură-Te, că din Tine izvorăsc facerile de bine!
Bucură-Te, că dai sănătate şi întărire sufletelor şi trupurilor!
Bucură-Te, Izvor Sfânt din care curge bunătatea şi tămăduirea!
Bucură-Te, ocean care reverşi minuni peste toată lumea!
Bucură-Te, că prin revărsarea darului covârşeşti curgerile Nilului!
Bucură-Te, apă care ai primit lucrarea Iordanului!
BucurăTe Fecioară Născătoare de Dumnezeu, că eşti Izvor de Viaţă dătător!
Condac 2
Atoateziditorul lucruri preaslăvite a săvârşit întru Tine, Preacurată. De Sus a picurat în pântecele Tău, Mireasă Dumnezeiască, şi Te-a arătat Izvor de tămăduiri, Care-i vindeci pe cei ce cântă: Aliluia!
Icos 2
Dumnezeiesc Izvor al Raiului, Fecioară şi Maică Cerească Te numim după vrednicie, căci curgerea şi darul izvorului Tău au străbătut Pământul, care se acoperă pururea cu minuni din apa ce se dă spre băutură tuturor celor care cer. Noi, creştinii, cu bucurie şi cu credinţă alergăm la izvorul Tău strigând:
Bucură-Te, Izvor curgător de tămăduiri şi de bogate vindecări pentru cei bolnavi!
Bucură-Te, că pe orbi i-ai luminat, pe şchiopi i-ai îndreptat, pe slăbănogi i-ai întărit!
Bucură-Te, că prin turnarea apei de trei ori, pe cel mort l-ai înviat şi l-ai vindecat!
Bucură-Te, minune străină, acoperită pururea de slava Celui Preaînalt!
Bucură-Te, că pe Tine Te numim Rai cugetător!
Bucură-Te, căci ca o ploaie adăpi sufletele cele însetate de viaţă!
BucurăTe Fecioară Născătoare de Dumnezeu, că eşti Izvor de Viaţă dătător!
Condac 3
Puterile Tale mari şi mai presus de fire, pe care le reverşi tuturor, nu le va putea spune nimeni, Izvorule dătător de daruri! Goneşti bolile cele cumplite de la cei ce aleargă la Tine cu dragoste, şi patimile sufleteşti le speli, şi-i curăţi pe toţi cei ce-Ţi cântă Ţie: Aliluia!
Icos 3
Pe norul cel ceresc cu cântări minunate îl lăudăm, că ne-a dat nouă, credincioşilor, Dumnezeiasca Apă Vie, cea săltătoare şi izvorâtoare, cea fără de moarte, pentru care cântăm:
Bucură-Te, că eşti vas nedeşertat al băuturii celei Dumnezeieşti!
Bucură-Te, că alungi setea care topeşte sufletele!
Bucură-Te, că cei ce beau din apa Ta, revarsă râuri Dumnezeieşti!
Bucură-Te, că tuturor le izvorăşti darul din destul!
Bucură-Te, Izvorule de Viaţă primitor, care pururea izvorăşti daruri!
Bucură-Te, fântână a tămăduirilor, care vindeci orbii şi dai curăţie Dumnezeiască celor leproşi!
BucurăTe Fecioară Născătoare de Dumnezeu, că eşti Izvor de Viaţă dătător!
Condac 4
Lăudăm Izvorul Tău de Viaţă dat în dar credincioşilor, că Tu pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut nouă, şi Izvor de tămăduire Te-ai arătat tuturor celor care Îi cântă Domnului: Aliluia!
Icos 4
Preacurată Fecioară, Te arăţi tuturor casă de doctorie mai presus de fire, că din moarte văzută îi ridici pe credincioşii care aleargă la Tine şi pentru toţi izvorăşti dulceaţă din destul. Veselindu-ne, să zicem:
Bucură-Te, apă a Izvorului cel dătător de viaţă şi de mântuire!
Bucură-Te, vindecare a bolnavilor şi slobozire a celor din primejdii!
Bucură-Te, răcoreală a celor înfierbântaţi de arşiţa păcatelor!
Bucură-Te, luminare a ochilor orbiţi de neştiinţă şi auzire a celor surzi!
Bucură-Te, că pe cei bolnavi numai cu atingerea i-ai scăpat!
Bucură-Te, loc de tămăduire sfinţit cu adevărat, care ne izvorăşti daruri cereşti!
BucurăTe Fecioară Născătoare de Dumnezeu, că eşti Izvor de Viaţă dătător!
Condac 5
Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare izvorăşti apă de tămăduiri, din care se adapă sufletele credincioşilor însetaţi de viaţă şi goneşti arşiţa păcatelor celor care cântă: Aliluia!
Icos 5
Neamul omenesc Te laudă, Preacinstită Fecioară, că din Ceruri tuturor le izvorăşti daruri, arătându-Te pe Tine, Dumnezeiască Mireasă, a fi izvor nemuritor şi pentru cei ce Îţi aduc aceste cântări de laudă:
Bucură-Te, că eşti izvorâtoare a apei Hristos, din care se adapă toată lumea!
Bucură-Te, că Făcătorul tuturor întru Tine, ca o picătură, S-a pogorât!
Bucură-Te, vindecare a orbului, curăţire a leproşilor şi sugrumare a diavolilor!
Bucură-Te, că pe împăraţi i-ai făcut credincioşi desăvârşiţi!
Bucură-Te, că eşti înţelepciune a celor simpli, şi bogăţie de daruri pentru săraci!
Bucură-Te, că prin revărsarea apei Tale, tămăduiri de multe feluri le-ai dăruit!
BucurăTe Fecioară Născătoare de Dumnezeu, că eşti Izvor de Viaţă dătător!
Condac 6
Născătoare de Dumnezeu apa izvorului Tău este tămăduire a bolilor aducătoare de moarte. Şi noi cu umilinţă ne rugăm: Nu ne trece cu vederea, ci sârguieşte-Te, Ajutătoarea noastră grabnică, şi ne izbăveşte din cursele vrăjmaşilor să Te lăudăm pe Tine cântând: Aliluia!
Icos 6
Fecioară Preacurată, cine va putea spune minunile izvorului Tău? Darul Tău este mai presus de cuvânt şi de gând! Într-o unire de gânduri şi de glasuri cântăm laudele acestea:
Bucură-Te, Fecioară, că din Tine se revarsă apa care vindecă patimile aducătoare de moarte!
Bucură-Te, că din izvorul Tău a curs apa care a vindecat-o pe femeia cu sânul cuprins de cangrenă!
Bucură-Te, grabnică Vindecătoare a bolilor cumplite!
Bucură-Te, că prin stropirea apei credincioşii se sfinţesc!
Bucură-Te, dezlegare a tuturor bolilor şi înecare a tuturor patimilor!
Bucură-Te, apă care dai tămăduiri celor bolnavi de felurite boli!
BucurăTe Fecioară Născătoare de Dumnezeu, că eşti Izvor de Viaţă dătător!
Condac 7
Născătoare de Dumnezeu, pe toţi îi chemi să scoată apa cea de mântuire şi cu ea să stingă cărbunii înşelăciunii şi ai necurăţiei. Stăpână, credem cuvintele Fiului Tău, Care a zis: În veci nu vor înseta cei ce cu credinţă vor bea din ea! – şi cu bucurie cântăm: Aliluia!
Icos 7
Pântece mai înainte sterp ai dezlegat cu curgerile izvorului Tău, Preacurată, că şi naşteri dăruieşti, ca Ceea ce L-ai născut pe Stăpânul tuturor; pentru aceea şi noi bucurându-ne, către Tine grăim:
Bucură-Te, curgere a înţelepciunii care curăţeşte necunoştinţa!
Bucură-Te, apă care picuri în inimi dulceaţă Dumnezeiască!
Bucură-Te, că izvorăşti linişte pentru cei neputincioşi şi stingi văpaia bolilor!
Bucură-Te, pahar al manei, cel de viaţă turnător!
Bucură-Te, baie de Dumnezeu izvorâtă!
Bucură-Te, că linişteşti frigurile şi stingi aprinderea înfocării!
BucurăTe Fecioară Născătoare de Dumnezeu, că eşti Izvor de Viaţă dătător!
Condac 8
Minunile Tale Stăpână îi fac pe credincioşi să se minuneze de apa izvorului Tău. Muţii grăiesc, surzii aud, cei ce pătimesc cumplit se vindecă, şi se tămăduiesc desăvârşit cei ce cu credinţă cântă: Aliluia!
Icos 8
Fecioară Curată, apa izvorului Tău covârşeşte toate apele, izbăveşte de boli cumplite şi dă sufletelor sănătate, ca toţi cu umilinţă să se roage zicând:
Bucură-Te, că pe cei ce aleargă la Tine îi scoţi din cuptorul necazurilor!
Bucură-Te, că prin curgerea izvorului Tău, diavolii s-au înfricoşat!
Bucură-Te, că l-ai făcut pe Leon să-i fie orbului călăuză spre izvorul Tău!
Bucură-Te, că l-ai încredinţat pe Leon că va fi împărat şi el Biserică în numele Tău a ridicat!
Bucură-Te, că pătimaşii, care cu credinţă năzuiesc la izvorul Tău, se tămăduiesc!
Bucură-Te, vas de apă neîmpuţinată şi de boli vindecătoare!
BucurăTe Fecioară Născătoare de Dumnezeu, că eşti Izvor de Viaţă dătător!
Condac 9
Lumină şi tămăduire a tuturor mădularelor omeneşti Te-ai făcut, Născătoare de Dumnezeu. Din amestecarea tinei şi a apei ai deschis ochii orbului din naştere, care dobândind vederea şi văzând lumina şi marea minune izvorâtă din milostivirea Ta cea negrăită, a strigat: Aliluia!
Icos 9
Preasfântă Stăpână, izvorul Tău făcător de minuni nu numai odată în an, ci de-a pururea vindecă toată rana sufletească şi trupească a celor care cu bună credinţă şi cu dragoste vin la Tine strigând:
Bucură-Te, că eşti vas sfânt, din care primim bucuria, izbăvirea din necazuri şi mântuirea!
Bucură-Te, piatră neclintită, care i-ai adăpat pe cei însetaţi de viaţă!
Bucură-Te, apă minunată, care curăţeşti spurcăciunea păcatului!
Bucură-Te, Ceea ce eşti mângâiere şi încetare a întristărilor noastre!
Bucură-Te, Ceea ce dai alinare şi vindecare bolilor noastre!
Bucură-Te, Ceea ce eşti izvor nesecat al apei celei dătătoare de viaţă!
BucurăTe Fecioară Născătoare de Dumnezeu, că eşti Izvor de Viaţă dătător!
Condac 10
Stăpână, i-ai poruncit lui Leon să ducă orbul în pădure, să-i stingă setea trupească cu apă, şi cu tină să-i ungă ochii, ca să cunoască el puterea Ta şi izvorul vindecărilor Tale. Nici noi nu tăinuim minunile şi facerile Tale de bine, şi cu mulţumire Îl slăvim pe Dumnezeu şi-I cântăm: Aliluia!
Icos 10
Fiind afundaţi în păcate, sufletele ni le-am îmbolnăvit, trupurile cu dureri le-am chinuit şi acum alergăm la izvorul Tău, Stăpână, şi ne rugăm: Spală tina păcatelor şi vindecă-ne, ca şi noi să strigăm cu bucurie:
Bucură-Te, Vindecătoare a patimilor sufleteşti şi a chinurilor trupeşti!
Bucură-Te, că eşti voinţa cea bună a Lui Dumnezeu către noi păcătoşii!
Bucură-Te, adevărată îndreptare a celor care se căiesc înaintea Domnului pentru păcatele lor!
Bucură-Te, baie care speli cugetele noastre murdare de fărădelegi!
Bucură-Te, că L-ai născut pe Izbăvitorul, Care în dar curăţă fărădelegile noastre!
Bucură-Te, Mijlocitoare a bucuriei veşnice, că după măsura credinţei prin Tine se dau vindecările!
BucurăTe Fecioară Născătoare de Dumnezeu, că eşti Izvor de Viaţă dătător!
Condac 11
S-a înălţat apa izvorului Tău, Preacurată, mai presus de Ceruri şi este hrană a sufletului, miere din piatră şi dăruire de mană, slobozitoare de boli şi de patimi mântuitoare, pentru care mulţimea credincioşilor se veseleşte cântând: Aliluia!
Icos 11
Stăpână, Izvorul Tău ni s-a arătat fântână cu apă izvorâtoare de viaţă, plină de daruri Dumnezeieşti, pe care să o bem spre sfinţirea şi spre mângâierea noastră. Cu dragoste cinstindu-l şi cu credinţă îngenunchind înaintea Izvorului Tău, strigăm:
Bucură-Te, nădejde a mântuirii păcătoşilor!
Bucură-Te, vindecare a toate neputinţele!
Bucură-Te, că duci rugăciunile credincioşilor la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru!
Bucură-Te, pământ al făgăduinţei, din care ne izvorăsc bunătăţile cereşti şi cele pământeşti!
Bucură-Te, că adăpi brazdele pe care cresc mulţimile îndurărilor!
Bucură-Te, că ne povăţuieşti pe noi către Patria Cerească!
BucurăTe Fecioară Născătoare de Dumnezeu, că eşti Izvor de Viaţă dătător!
Condac 12
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Te rugăm fă-ne vrednici de darurile Tale, şi dă tămăduire celor ce cu credinţă se apropie de izvorul Tău, cer binecuvântare şi iertare de păcate, şi cântă: Aliluia!
Icos 12
Te rugăm, Stăpână, îndură-Te de noi aşa cum Te-ai îndurat de toţi cei care au ajuns la izvorul Tău şi au dobândit cele de folos. Milostiveşte-Te spre noi, cei cuprinşi de întunericul păcatelor, şi ajută-ne, Maică Sfântă:
Bucură-Te, nădejdea noastră în viaţa aceasta şi după moarte!
Bucură-Te, cunună slăvită a celor care au credinţă şi se luptă împotriva ispitelor!
Bucură-Te, că dai veşnică mântuire celor care se ostenesc în viaţa călugărească!
Bucură-Te, că izbăveşti omenirea din foametea sufletească şi trupească!
Bucură-Te, Păzitoare a celor ce călătoresc pe pământ, pe apă şi prin aer!
Bucură-Te, Ajutătoare în războaie şi stâlp neclintit al creştinătăţii!
BucurăTe Fecioară Născătoare de Dumnezeu, că eşti Izvor de Viaţă dătător!
Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)
O, întru tot cântată Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Izvor nedeşertat al îndurărilor, din adâncul inimii strigăm Ţie: Caută spre noi dintru înălţimea Ta cea sfântă! Vezi credinţa şi umilinţa sufletelor noastre! Depărtează de la noi nevoile, răutatea şi întristarea ce vin asupra noastră! Vindecă neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti, dăruieşte-ne sănătate şi ne izbăveşte de veşnicele chinuri prin sfintele Tale rugăciuni, ca neîncetat să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Rugăciune către Maica Domnului:
Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare, Care poţi face tot binele, primeşte de la noi aceste cinstite daruri care se cuvin numai Ţie, că ai fost aleasă din toate neamurile şi Te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cereşti şi pământeşti. Prin Tine L-am cunoscut pe Dumnezeu şi ne-am învrednicit de Sfântul Său Trup şi de Preacuratul Său Sânge. Fericită eşti între toate neamurile, Ceea ce eşti de Dumnezeu fericită, mai luminată decât Heruvimii şi mai cinstită decât Serafimii! Preasfântă Fecioară întru tot lăudată, nu înceta să Te rogi pentru noi păcătoşii, ca să ne izbăvim de sfatul celui înşelător şi de toată primejdia şi să fim păziţi nevătămaţi de toată lovirea înveninată a vicleanului ispititor. Îţi mulţumim pentru tot ajutorul Tău sfânt, Maică Preacurată, şi cu mulţumire Îl slăvim pe Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *