Troparulnatalia_md-bucuria-tuturor-celor-necajiti

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu noi robii Tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Stăpână, Preacurată Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului Dumnezeului meu, Iisus Hristos, cad înaintea ta şi mă rog ţie, Maicii Împăratului, mai înainte îndreptând către tine această nevrednică a mea rugăciune, pe care şi primind-o Maica Împăratului Aceluia ce împărăţeşte cerul şi pământul, o du la Împăratul împăraţilor, Domnul tuturor, la Fiul şi Dumnezeul tău, şi cere mie iertare de toate păcatele mele. Vieţii mele dă-i îndreptare şi, la sfârşitul meu, trecere neîngrozită de vrăjmaşii cei din văzduh; fii mie povăţuitoare, să-mi deschizi dumnezeiasca intrare a Împărăţiei şi acolo să mă îndulcesc de dulceaţa Raiului şi de veselia acelei cetăţi înalte, a Ierusalimului de Sus cel preafrumos şi de frumuseţile lui cele nespuse; de strălucirea luminii Treimii celei cu trei străluciri şi de dulcele glas al cântărilor îngereşti. Cărei slave şi bucurii mă fă moştean şi părtaş cu toţi sfinţii, că toate le poţi, ca Maica Împăratului celui Atotputernic. Şi acum, dar mai ales în acest ceas, mă auzi pe mine, cel ce stau înaintea ta, Stăpână cu totul milostivă. Ia aminte, Doamnă Împărăteasă, spre mine, care aduc ţie cântare de rugăciune aşa:

Condacul 1

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din veşnica moarte, prin darul Celui ce S-a născut din tine, Hristos Dumnezeul nostru şi prin mijlocirea ta cea de maică înaintea Lui, aducem ţie, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi robii tăi din toate nevoile şi suferinţele, care strigăm ţie: Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Icosul 1

Îngerul cel mai înainte stătător din Cer a fost trimis să zică ţie, Născătoare de Dumnezeu, Bucură-te!; vestind, prin Dumnezeiasca întrupare a lui Hristos, bucuria ce avea să se nască din tine la toată lumea, care pierea în necazuri. Pentru aceasta şi noi, cei împovăraţi cu păcate, nădejde de mântuire prin tine dobândim, pentru care cu umilinţă strigăm ţie: Bucură-te, bunăvoinţa lui Dumnezeu către noi cei păcătoşi Bucură-te, tare apărătoare a celor ce se căiesc înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei Bucură-te, ceea ce ne curăteşti de întinăciunea păcatelor Bucură-te, baie, care speli cugetul nostru Bucură-te, ceea ce ai născut pe Izbăvitorul, Care în dar curăţă fărădelegile noastre Bucură-te, cea cu totul minunată, împăcarea tuturor către Dumnezeu Bucură-te, pod, care cu adevărat ne treci pe noi de la moarte la viaţă Bucură-te, ceea ce ai mântuit lumea din potopul păcatului Bucură-te, scară cerească, pe care s-a pogorât la noi Domnul Bucură-te, mijlocitoarea tuturor către Dumnezeu Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 2-lea

Văd izvoare de minuni revărsându-se de la sfânta ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, asupra celor care în genunchi stau şi cu credinţă se roagă ţie; că tu, fiind bună, eşti grabnic ajutătoare tuturor; apărătoarea celor asupriţi, nădejdea celor deznădăjduiţi, mângâierea celor întristaţi, hrănitoarea celor flămânzi; celor goi îmbrăcăminte, celor feciorelnici curăţie, celor străini bună povăţuitoare, celor osteniţi sprijinitoare, orbilor vedere; celor surzi bună auzire, celor bolnavi grabnică vindecare. Pentru aceasta, după cuviinţă, cu mulţumire cântăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Pricina cea neînţeleasă a chinurilor cumplite care vin asupra noastră, căutând noi să o înţelegem, către tine alergăm, o, Maică şi Fecioară, mângâiere şi mântuire cerând. Iar tu, ca ceea ce eşti bună, învaţă-ne pe noi a alege dintr-însele purtarea de grijă, cea cu milostivire, a Fiului tău şi Dumnezeului nostru Celui bun, spre mântuirea sufletelor noastre şi spre curăţirea păcatelor noastre cele de multe feluri, şi cu bucurie strigăm ţie: Bucură-te, adăpostire bună a celor înviforaţi Bucură-te, întărire a celor ce slăbesc în credinţă Bucură-te, ceea ce eşti singura Maică a milostivirii Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor ce sunt în nevoi şi în necazuri Bucură-te, ceea ce prin necazuri curăţeşti păcatele noastre Bucură-te, ceea ce prin întristări vindeci neputinţele noastre cele sufleteşti şi trupeşti Bucură-te, ceea ce ne înveţi pe noi a nu iubi bunătăţile acestei lumi deşarte şi trecătoare Bucură-te, ceea ce ridici mintea noastră din lumea cea deşartă, la cele mai presus de lume Bucură-te, ceea ce ne tragi pe noi de la dragostea pământească, către dragostea lui Dumnezeu cea cerească Bucură-te, ceea ce, chiar şi în suferinţele noastre, ne dai nouă mângâiere şi viaţă plină de dar Bucură-te, făgăduinţa bunătăţilor celor cereşti Bucură-te, mijlocitoarea bucuriei celei veşnice Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 3-lea

Cu putere de Sus mă întăreşte Stăpână preabună, pe mine robul tău care sunt neputincios sufleteşte şi trupeşte, şi mă învredniceşte de cercetarea şi de purtarea ta de grijă, alungând negura mâhnirii şi a întristării de care sunt cuprins, ca prin tine, fiind mântuit, pururea să cânt lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Având nespusă bogăţie de milostivire, tuturor celor necăjiţi le întinzi mână de ajutor, tămăduind neputinţele, vindecând bolile şi patimile. Pentru aceasta, Stăpână preabună, nu trece cu vederea pe robii tăi, care zac pe patul durerii şi strigă ţie: Bucură-te, comoara de mult preţ a milei tale Bucură-te, ceea ce eşti nădejdea celor deznădăjduiţi Bucură-te, tămăduirea trupurilor noastre Bucură-te, mântuirea sufletelor noastre Bucură-te, puternică ajutătoare a celor neputincioşi Bucură-te, apărătoare şi întărire a celor ce slăbesc în credinţă Bucură-te, ceea ce mânia lui Dumnezeu, cu rugăciunile tale, degrab o potoleşti Bucură-te, ceea ce, cu puterea rugăciunilor tale, patimile noastre le potoleşti Bucură-te, vedere a orbilor şi auzire a surzilor Bucură-te, umblare a şchiopilor şi vorbire a muţilor Bucură-te, vindecare prin credinţă a celor bolnavi Bucură-te, că prin tine, după măsura credinţei, se dau vindecările Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 4-lea

De felurite necazuri, de ispite şi de nevoi sunt cuprinşi robii tăi, ale căror greutăţi nu le mai pot răbda; dar tu, fiind Maică milostivă a Mântuitorului şi Dumnezeului nostru, ridică mâinile tale către Fiul tău, rugându-L să caute spre întristarea inimii robilor tăi, şi din adâncul deznădejdii să ne ridice pe noi, care cu credinţă cântăm Lui: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Auzind Preasfânta Fecioară şi Maică cele spuse mai înainte de Dreptul Simion, ca „prin însuţi sufletul tău va pătrunde sabia”, ai păzit aceste cuvinte întru inima ta, ştiind că bucuria de maică pentru Fiu este împletită cu multe necazuri în lumea aceasta. De aceea tu, ca ceea ce ştii necazul şi suferinţa întru toate, cunoşti şi întristarea noastră; şi ca ceea ce eşti singura Maică a tuturor, auzi-ne şi pe noi, care cu credinţă strigăm ţie: Bucură-te, ceea ce ai născut lumii bucurie, pe Hristos Mântuitorul nostru Bucură-te, ceea ce izbăveşti lumea din necazuri cu mijlocirile tale Bucură-te, ceea ce ai răbdat ocările şi clevetirile asupra Fiului tău Bucură-te, ceea ce, cu patimile Lui, dimpreună ai pătimit Bucură-te, mângâierea maicilor celor întristate Bucură-te, ceea ce ne păzeşti, cu darul Fiului tău Bucură-te, a noastră grabnică ajutătoare întru toate nevoile Bucură-te, îndreptarea şi povăţuitoarea celor rătăciţi Bucură-te, hrana şi păzitoarea pruncilor Bucură-te, povăţuitoarea tinerilor Bucură-te, Maica celor sărmani Bucură-te, sprijinul şi mângâierea văduvelor Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 5-lea

Văzând sângele cel dumnezeiesc al Fiului tău vărsându-se pe Cruce pentru mântuirea noastră, ca o slugă a Domnului, cu smerenie plecându-te voii Tatălui Care este în Ceruri, ne-ai arătat nouă chipul pătimirii şi al răbdarii, ca şi noi, când suntem în cuptorul ispitelor şi al nevoilor, cu smerenie să ne rugăm lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Văzându-te pe tine Fiul tău şi Dumnezeul nostru, stând lângă Cruce cu ucenicul Lui cel iubit şi cu inima sfâşiată de durere şi suferind asemenea Lui, a zis: „Femeie, iată fiul tău!” şi ucenicului „Iată mama ta!”, făcându-ți ţie fii pe toţi cei ce cred în El. Iar noi, ca nişte părtaşi ai necazurilor şi ai patimilor Fiului tău, spre tine, mijlocitoare Maică, toată nădejdea având-o, cu credinţă strigăm ţie: Bucură-te, Maica neamului creştinesc Bucură-te, ceea ce ai împreunat pe Dumnezeu cu oamenii Bucură-te, ceea ce ai adus Domnului pe cei credincioşi Bucură-te, Mieluşeaua, care ai născut pe Mielul cel ce a ridicat păcatele lumii Bucură-te, vas, care ne scoţi nouă bucurie din izvorul nemuririi Bucură-te, rugătoarea pentru mântuirea celor păcătoşi Bucură-te, scularea celor căzuţi în păcate Bucură-te, ceea ce eşti vindecarea tuturor neputincioşilor Bucură-te, că eşti căutarea celor pierduţi Bucură-te, bucuria cea fără de veste a păcătoşilor Bucură-te, potolirea a toată întristarea Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 6-lea

Propovăduiesc milele tale, Maica lui Dumnezeu, toate marginile lumii, căci cu cinstitul tău Acoperământ acoperi pe tot neamul creştinesc; pentru care totdeauna te rogi lui Hristos Mântuitorul lumii, şi izbăveşti din toate nevoile pe robii tăi, cei temători de Dumnezeu, care cu credinţă cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Strălucind darul cu raze luminoase de la sfântă icoana ta, Maica lui Dumnezeu, noi cu credinţă plecăm genunchii înaintea ei şi cu lacrimi ne rugăm ţie; alungă norul ispitelor ce vin asupra robilor tăi, şi cu bucurie să strigăm ţie: Bucură-te, ceea ce duci rugăciunile credincioşilor Fiului tău şi Dumnezeului nostru Bucură-te, ceea ce stai înaintea scaunului Dumnezeirii şi te rogi pentru noi Bucură-te, mijlocitoare între Dumnezeu şi om, care ne izbăveşti pe noi din nevoi Bucură-te, apărătoarea neamului creştinesc, de la Dumnezeu dăruită nouă Bucură-te, pom înfrumuseţat, cu care se acoperă mulţi Bucură-te, pom cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioşii Bucură-te, acoperământul lumii, cel mai lat decât norii Bucură-te, pământul făgăduinţei din care ne izvorăsc toate bunătăţile cereşti şi pământeşti Bucură-te, soare luminos, care neîncetat luminezi pe cei credincioşi Bucură-te, stâlp de foc, care povăţuieşti pe cei aleşi către Cereasca Împărăţie Bucură-te, brazdă, care creşti mulţimea îndurărilor Bucură-te, ceea ce ne dăruieşti toate bunătăţile Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 7-lea

Vrând să arăţi izvoare de minuni de la sfântă icoana ta „Bucuria tuturor celor necăjiţi”, ai poruncit, Stăpână, bolnavei Eftimia să săvârşească înaintea sfintei tale icoane cântări de rugăciune, şi primind vindecare să vestească tuturor milele tale, pe care le-ai dăruit prin sfântă ta icoană, pentru ca să nu fie tăinuit izvorul vindecărilor ce le dai în dar, tuturor celor ce au nevoie de ele. Pentru aceasta, nici noi nu tăinuim minunile şi facerile tale de bine către noi robii tăi, ci cu mulţumire, preaslăvim pe Dumnezeu şi cântăm lui: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Scăldătoarea Siloamului vindecă bolile, însă mai presus s-a arătat, Preasfântă Stăpână, biserica ta, în care ne închinăm icoanei tale celei făcătoare de minuni. Fiindcă aceasta, nu numai o dată într-un an, şi nu numai cei ce intră mai întâi dobândesc sănătate, ci de-a pururea vindecă toată rana sufletească şi trupească a celor ce, cu buna credinţă şi cu dragoste vin către tine. Pentru aceasta strigăm ţie: Bucură-te, scăldătoare, în care se afundă toate durerile noastre cele sufleteşti şi trupeşti Bucură-te, pahar, cu care se primeşte bucuria şi mântuirea Bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetaţi de viaţă Bucură-te, lemn, care îndulceşti apele cele amare ale mării lumeşti Bucură-te, izvor nesecat al apei celei dătătoare de viaţă Bucură-te, ceea ce îndulceşti necazurile noastre cele amare Bucură-te, baie, care speli întinăciunea păcatului Bucură-te, potolirea întristărilor noastre Bucură-te, vindecarea bolilor noastre Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti din nevoi Bucură-te, ceea ce calci puterea demonilor Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe vrăjmaşii noştri Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 8-lea

Nemernici şi străini de credinţa creştinească sunt aceia care nu se închină chipului tău celui întru tot sfânt, căci tu, Stăpână, ca o Maică a Unuia din Sfânta Treime, ai trimis darul facerii de minuni asupra sfintei tale icoane. Pentru aceasta, pe cei care sunt chinuiţi de duhurile cele necurate şi se închină cu credinţă sfintei tale icoane îi vindeci şi sănătoşi îi faci pe ei. Pe toţi cei bolnavi sufleteşte şi trupeşte care se roagă ţie îi tămăduieşti, şi cele de folos pentru dânşii le rânduieşti. Pentru aceste multe ale tale faceri de bine, cu mulţumire strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Toată viaţa noastră pe pământ este plină de durere şi de întristare. Sufletul e bolnav de păcate, trupul de dureri se chinuieşte, pentru că mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre ne pedepseşte. Către tine, dar, alergăm, Maica lui Dumnezeu, şi înaintea preacinstitei tale icoane căzând, ne rugăm: Umple de bucurie şi de veselie inima noastră cea întristată şi cu bucurie să strigăm ţie: Bucură-te, povăţuitoarea care ne duci pe noi în patria cerească Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului, care ne deschizi nouă uşile Raiului Bucură-te, cea preamilostivă, care ne miluieşti pe noi Bucură-te, chivernisitoarea casei, care bine rânduieşti viaţa noastră Bucură-te, cea preafericită, care de prooroci ai fost vestită Bucură-te, fericit pântece, care ai născut pe Fiul lui Dumnezeu Bucură-te, rugul cel nears Bucură-te, zid nestricat Bucură-te, izvor purtător de viaţă Bucură-te, floarea cea pururea nevestejită Bucură-te, îmblânzirea inimilor celor răi Bucură-te, neîncetată bucurie a credincioşilor Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 9-lea

Toată dulceaţa cea lumească în viața aceasta este amestecată cu întristare. Mărirea şi bogăţia trec. Frumuseţea şi sănătatea se veştejesc. Prietenii cei de aproape se răpesc de moarte. Îndulceşte, dar, necazurile robilor tăi, pricinuitoarea bunătăţilor, şi bucuria ta cea nestricată dă-ne-o nouă, celor ce strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep cu ce cuvinte să mângâie pe cei necăjiţi. Ci tu singură, Stăpână, dăruieşte inimii noastre mângâiere, cu razele darului tău. Alungă norul necazurilor noastre şi negura mâhnirii, ca să strigăm ţie: Bucură-te, că eşti nădejde de bucurie pentru toţi creştinii Bucură-te, bucuria şi împăcarea lumii Bucură-te, dătătoarea bunătăților cereşti şi pământeşti Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască Bucură-te, limanul celor ce înoată pe marea vieţii acesteia Bucură-te, singura păzitoare a celor ce, după Dumnezeu, spre tine nădăjduiesc Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi de îndrăzneală pentru mulţimea păcatelor Bucură-te, păzitoarea şi întărirea tuturor Bucură-te, ocrotitoare şi sfântă adăpostire a tuturor credincioşilor Bucură-te, ajutătoarea tuturor celor ce cu credinţă se roagă ţie Bucură-te, luminoasă cunoştinţă a darului Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 10-lea

Domnul Cel iubitor de oameni, vrând să mântuiască lumea din chinul veşnic şi din neîncetata suferinţă, S-a sălăşluit în pântecele tău cel pururea fecioresc şi pe tine, Maica Sa, te-a dăruit celor pieritori, spre ajutor, spre acoperământ şi apărare, ca să fii celor mâhniţi mângâiere, celor necăjiţi bucurie, celor deznădăjduiţi nădejde, ceea ce ne izbăveşti de chinul cel veşnic, prin mijlocirea ta, şi către veşnica veselie aduci pe toţi care cu credinţă strigă Fiului tău şi Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Zid eşti fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu, şi tuturor celor ce aleargă către Acoperământul tău. Pentru aceasta ne rugăm ţie: apără, acoperă şi păzeşte pe toţi cei săraci şi fără de ajutor, şi izbăveşte din ispite, din necazuri şi din nevoi pe cei care cu credinţă strigă ţie: Bucură-te, stâlpul fecioriei Bucură-te, vas ales al curăţiei şi al întregii feciorii Bucură-te, cununa cea mărită a celor care cu nevoinţă se luptă împotriva poftelor Bucură-te, ceea ce dai veşnică bucurie celor ce se ostenesc în viaţa călugărească Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti de văpaia patimilor Bucură-te, ceea ce goneşti negura ispitelor Bucură-te, povăţuitoarea întregii feciorii Bucură-te, sprijinitoarea curăţiei Bucură-te, îndreptarea oamenilor Bucură-te, cea prin care din cădere ne-am sculat Bucură-te, întărirea cea tare a credinţei Bucură-te, tămâia cea plăcută a rugăciunii Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 11-lea

Cântarea cea cu totul de umilinţă aducem ţie, noi robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, apărătoarea cea atotputernică a neamului creştinesc. Potoleşte bolile robilor tăi celor ce suspină, îmblânzeşte mânia lui Dumnezeu care cu dreptate vine asupra noastră pentru păcatele noastre. Izbăveşte-ne din toate necazurile pe noi, robii tăi, care strigăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Făclie primitoare de lumină din cărbunele darului lui Dumnezeu aprinsă s-a arătat nouă preacinstită icoana ta, Stăpână, spre sfinţirea şi mângâierea noastră. Iar noi, cu dragoste cinstind-o, şi cu credinţă îngenunchind înaintea ei, strigăm ţie: Bucură-te, ceea ce cu puternica ta apărare din toate nevoile ne scoţi pe noi Bucură-te, ceea ce din foamete sufletească şi trupească ne izbăveşti pe noi Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale stingi focul patimilor noastre Bucură-te, ceea ce ne scapi pe noi de moartea cea veşnică Bucură-te, tare ajutătoare în războaie Bucură-te, ceea ce ne acoperi pe noi de năvălirea altor neamuri Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti de războiul cel dintre noi Bucură-te, ceea ce păzeşti pe cei ce călătoresc pe pământ şi pe ape Bucură-te, ceea ce izbăveşti pe cei robiţi Bucură-te, grabnică izbăvire de îngrozirea lui Dumnezeu, care cu dreptate vine asupra noastră Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 12-lea

Zălog din darurile tale voind să dai neamului creştinesc icoana ta cea făcătoare de minuni, ai dăruit-o nouă, Maica lui Dumnezeu, de la care, celor ce vin cu credinţă, izvoare de minuni se revarsă. Neputinţele se vindecă şi necazurile se potolesc. Pentru aceasta cu bucurie strigăm, pentru tine, lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cântând milele şi minunile tale, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, toţi te lăudăm, ca pe o tare stătătoare a noastră, şi cu umilinţă venim la Tine, ceea ce te rogi pentru noi. Şi cerem ție să înalţi mâinile către Fiul tău, rugându-L ca pururea în viaţa aceasta, şi după moartea noastră, să nu se depărteze milostivirea Lui de la noi, cei ce strigăm ţie: Bucură-te, nădejdea noastră în viaţa aceasta şi după moartea noastră Bucură-te, ceea ce rânduieşti sfârşit dulce şi cu pace din viaţa aceasta, tuturor celor ce nădăjduiesc spre tine Bucură-te, ceea ce eşti nădejdea şi apărarea noastră în ziua Judecăţii Bucură-te, îmblânzirea Dreptului Judecător Bucură-te, ceea ce ne izbaveşti din gheena cea veşnică Bucură-te, nădejdea de mântuire a tuturor Bucură-te, cheia Împărăţiei lui Hristos Bucură-te, uşa Raiului Bucură-te, pod care duci la Ceruri Bucură-te, adăpostire şi bună apărare a tuturor păcătoşilor care se căiesc de păcatele lor Bucură-te, bucuria îngerilor Bucură-te, mărirea şi mângâierea tuturor drepţilor Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 13-lea 

(acest Condac se rostește de trei ori)

O, întru tot lăudată, de Dumnezeu Născătoare, ceea ce, spre bucuria Cerului şi a pământului ai născut pe Împăratul Hristos, Dumnezeul nostru, auzi glasul smeriţilor robilor tăi. Primeşte această puţină rugăciune a noastră şi ne izbăveşte pe noi din toate nevoile. Vindecă neputinţele noastre cele sufleteşti şi trupeşti. Alungă de la noi toată răutatea şi întristarea. Dăruieşte-ne sănătate, şi cu rugăciunile tale ne izbăveşte din munca cea veşnică, pe cei ce cântăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia! Apoi se rostesc iarăși:

Icosul 1

Îngerul cel mai înainte stătător din Cer a fost trimis să zică ţie, Născătoare de Dumnezeu, Bucură-te!; vestind, prin Dumnezeiasca întrupare a lui Hristos, bucuria ce avea să se nască din tine la toată lumea, care pierea în necazuri. Pentru aceasta şi noi, cei împovăraţi cu păcate, nădejde de mântuire prin tine dobândim, pentru care cu umilinţă strigăm ţie: Bucură-te, bunăvoinţa lui Dumnezeu către noi cei păcătoşi Bucură-te, tare apărătoare a celor ce se căiesc înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei Bucură-te, ceea ce ne curăteşti de întinăciunea păcatelor Bucură-te, baie, care speli cugetul nostru Bucură-te, ceea ce ai născut pe Izbăvitorul, Care în dar curăţă fărădelegile noastre Bucură-te, cea cu totul minunată, împăcarea tuturor către Dumnezeu Bucură-te, pod, care cu adevărat ne treci pe noi de la moarte la viaţă Bucură-te, ceea ce ai mântuit lumea din potopul păcatului Bucură-te, scară cerească, pe care s-a pogorât la noi Domnul Bucură-te, mijlocitoarea tuturor către Dumnezeu Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi! şi

Condacul 1

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din veşnica moarte, prin darul Celui ce S-a născut din tine, Hristos Dumnezeul nostru şi prin mijlocirea ta cea de maică înaintea Lui, aducem ţie, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi robii tăi din toate nevoile şi suferinţele, care strigăm ţie: Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi! Apoi, se citesc aceste

Rugăciuni către Maica Domnului:

O, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti mai presus decât heruvimii şi mai cinstită decât serafimii, Fecioară de Dumnezeu aleasă, bucuria tuturor celor necăjiţi; dă-ne mângâiere şi nouă, celor ce suntem în necazuri, că, afară de tine altă scăpare şi ajutor nu avem. Tu singură eşti mijlocitoarea bucuriei noastre, şi ca Maica lui Dumnezeu şi Maica milostivirii, stând înaintea Prestolului Preasfintei Treimi, poţi să ne ajuţi nouă. Că nimeni din cei ce se roagă ţie cu credinţă nu este ruşinat. Auzi-ne şi acum, în ziua necazului nostru, pe noi cei ce cădem înaintea icoanei tale şi cu lacrimi ne rugăm ţie. Alungă de la noi toate necazurile şi nevoile ce vin asupra noastră, întru această vremelnică viaţă şi prin atotputernica ta mijlocire, nu ne lipsi pe noi nici de veşnica şi nesfârşita bucurie, întru Împărăţia Fiului tău şi Dumnezeului nostru. Amin. Împărăteasa mea cea preabună, nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, prietena sărmanilor, folositoarea celor neputincioşi şi ocrotirea celor necăjiţi; vezi nevoia mea şi necazul meu. Ajută-mă, că sunt neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin. Ştii nevoia mea, uşurează-mă de ea precum voieşti căci nu am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă bună mângâiere, decât numai pe tine, o, Maică a lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

One Reply to “Acatistul Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți””

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *