139248_sfantul-trifon-insecte-1

RUGĂCIUNE ce se face la ţarine, vii sau grădini când se strică semănăturile de insecte sau alte vietăţi, lăcuste, gândaci şi altele Se cade a se face Liturghie, să se aprindă candelă la Sf. Trifon sau la Sf. Eustaţiu, sau a hramului ce va fi şi după aceia luând untdelemn din candelă şi agheasmă de la Botezul Domnului, stropeşte Preotul cruciş ţarina, via sau grădina, şi zice aceasta rugăciune:

Domnului să ne rugăm,

     Doamne Dumnezeul nostru Cela ce la începutul facerii ai creat cerul şi pământul; şi cerul l-ai înfrumuseţat cu mari luminători, ca să lumineze pământul şi prin ele să ne luminăm de Tine Unul Făcătorul şi Stăpânul făpturii; iar pământul l-ai înfrumuseţat cu verdeaţă, cu iarbă şi cu multe feluri de seminţe ce rodesc după fel, şi l-ai împodobit spre înfrumuseţare şi bun miros, şi cu toate florile, l-ai binecuvântat. Însuţi şi acum, Stăpâne, caută din Sfântul Tău locaş spre proprietatea aceasta a robului Tău (N) şi o binecuvintează; fereşte-o de tot farmecul şi vrajba, de tot răul, de încercarea vicleană şi de uneltirile oamenilor răi, şi dă ei a aduce roduri la timp, pline de binecuvântarea Ta; şi stârpeşte de pre dânsa toată fiara, insecta, toată urgia şi răutatea ce o ameninţă cu stricăciune. Că s-a Sfinţit şi s-a preamărit, preacinstit şi preaîncuviinţat numele Tău, al Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin.

RUGĂCIUNE de exorcizare a Sfântului Marelui Mucenic Trifon, care se citeşte la grădini, vii, şi ţarine:

Blestemu-vă pre voi fiare de multe feluri, viermi, omizi, gândaci, lăcuste, şoareci, cârtiţe, rugină, purici, tot felul de muşte, muşiţe, molii, furnici, forficari şi viespi, târâtoare cu multe picioare şi tot felul de vietăţi stricătoare şi de păsări, ce aduc daună semănăturilor, viilor, pomilor şi grădinilor de verdeţuri; vă jur cu Dumnezeu Tatăl Cel fără început, cu Fiul Cel asemenea fără început şi de o fiinţă, şi cu Duhul Cel Preasfânt şi de-viaţă-făcător şi de o fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul. Vă blestem pre voi cu întruparea Unuia-Născut Fiului lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos; cu viaţa Lui pământească cea împreună cu oamenii; cu patima Lui cea mântuitoare, cu moartea Lui cea de viaţă făcătoare, cu învierea cea de a treia zi, cu înălţarea la ceruri, şi cu pronia cea dumnezeiască şi mântuitoare. Blestemu-vă cu Sfinţii Heruvimi cei cu mulţi ochi, şi cu serafimii cei cu câte şase aripi, ce zboară împrejurul tronului şi strigă: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl, Amin. Blestemu-vă pre voi cu Sfinţii Îngeri, cu toată puterea, cu miile de mii şi cu milioanele de milioane, care cu multă frică stau înaintea măririi Domnului; să nu stricaţi via, nici ţarina, nici grădina de pomi şi cu verdeţuri a robului lui Dumnezeu (N), ci să vă duceţi în munţi sălbatici, în copaci neroditori, în care v-au dăruit vouă Dumnezeu hrana zilnică. Vă blestem cu scumpul Trup şi Sânge a lui Hristos adevăratului Dumnezeu şi Mântuitorului, prin care s-a dat nouă mântuire şi răscumpărare, şi pentru Carele avem a muri; să nu stricaţi nici ţarina, nici via, nici grădina, nici orice pom roditor, şi neroditor nici vre-o frunză de legumă din cuprinsul şi locul robului lui Dumnezeu (N). Iar de nu mă veţi asculta şi veţi călca jurământul cu care v-am conjurat, nu veţi avea a face cu mine umilitul şi mai micul Trifon, ci cu Dumnezeul lui Avraam, Isaac, şi Iacov, Carele va veni să judece viaţă şi morţii. Pentru care, precum mai înainte am zis vouă: duceţi-vă în munţi sălbatici, în copaci neroditori; iar de nu mă veţi asculta, voi ruga pre Iubitorul de oameni Dumnezeu să trimită Îngerul său cel peste fiare, şi vă va lega şi ucide cu fier şi cu plumb, de vreme ce n-aţi luat în seamă blestemurile şi rugăciunea mea a umilitului Trifon; încă şi păsări trimise prin rugăciune, vă vor mânca pre voi. Blestemu-vă încă cu marele nume cel înscris pre piatră, ce nu l-a putut suferi, ci s-a topit ca ceara de faţa focului. Ieşiţi din locurile noastre şi porniţi în locuri neumblate, seci şi neroditoare, cum mai înainte v-am zis; ieşiţi din locul şi cuprinsul servilor lui Dumnezeu, care m-au chemat şi pre mine în ajutorul, apărarea şi mântuirea lor. Ca şi în acestea să se preamărească Preasfântul nume al Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, şi să se împlinească rugăciunile şi cererile umilitului Trifon. Că Lui Dumnezeu se cuvine mărirea şi stăpânire în vecii vecilor, Amin.

Preotul: Pace tuturor: Capetele voastre Domnului să le plecaţi. Apoi rugăciunea următoare:

Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Carele cu iconomia întrupării Tale ai binecuvântat Betleemul şi Getsimani, şi mai înainte casa lui Iacov, Carele după binecuvântare s-a numit Israil; Cela ce şi casa lui David ai binecuvântat-o, Însuţi binecuvintează şi proprietatea acesta, şi o fă prin binecuvântări să aducă roade; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu ale cinstitului, măritului proroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; cu ale Sfinţilor, măriţilor şi întru totul lăudaţilor Apostoli; cu ale Sfinţilor, şi bunilor biruitori Mucenici; cu ale Sfinţilor, măriţilor şi marilor Mucenici Trifon, Eustaţie şi Iulian; cu ale Sfântului (zilei), şi ale tuturor Sfinţilor. Că Tu eşti Cela ce binecuvintezi şi sfinţeşti toate, şi Ţie mărire înălţăm, împreună şi Părintelui Tău celui fără început, şi Preasfântului, Bunului, şi de-viaţă-făcătorului Tău Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor, Amin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *